Projekty

Projektujemy:

- sieci i przyłącza wodociągowe

- sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej

- sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej

- sieci i przyłącza gazowe

- wewnętrznych instalacji wodociągowych

- wewnętrzne instalacje gazowe

- instalacje wentylacji mechanicznej

- instalacje klimatyzacji

- instalacje centralnego ogrzewania

- projekty kotłowni

- przydomowe oczyszczalnie ścieków i zbiorniki bezodpływowe

 

Pomagamy w uzyskaniu wszelkich uzgodnień oraz pozwoleń wymaganych do realizacji projektu.

Sprawujemy nadzór inwestorski oraz wykonujemy kontrole techniczne utrzymania obiektów budowlanych

Posiadamy niezbędną wiedzę oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji.